Yönetim Politikaları

Yönetim Politikaları

Kalite Politikası

Kalite Politikamız - CORE Electronics | Electronic ComponentsKalite, Core Elektronik'in kurumsal iş ilkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Temelde kalite, ürünlerimize ve şirketimize duyulan güveni yansıtır ve firmamız için her şeyden önce gelir.

Kurumsal iş ilkelerimiz; güvenilir, standartlara uygun ve tercih edilen ürünler ve hizmetler sunmak için yüksek kalitede, hassas ve yenilikçi üretim ile özelleştirilmiş üretimimizle; elektronik endüstrisine hizmet etme vizyonumuzu destekler. İlkelerimiz tüm müşterilerimiz için güvenilir bir ortak olarak bilinme hedefimize ulaşmanın temelidir.

Kalite Politikamızın temel unsurları şunları içerir:

 • ISO 9001 standart gerekliliklerine uymak için kalite yönetim sistemimizin dokümantasyon, sistem desteği ve sertifikalandırma konularında sürekli iyileştirilmesi
 • Müşterilerimiz tarafından güvenilen ve tercih edilen, sıfır kusurlu ürünler geliştirmek, üretmek ve tedarik etmeye odaklı bir kalite anlayışının oluşturulması
 • Ürün güvenliğini sağlamak, kalite sorunlarını önlemek ve hataları ortadan kaldırmak için kalite yönetim sistemini iyileştirmek için kendimizi sürekli zorlayarak kalite hedeflerinin ve sonuçlarının devamlı gözden geçirilmesi
 • Tüm çalışanlar ve üçüncü şahısların konuya destek ve katılımlarının standartlar, eğitim, koçluk, denetim ve iletişim yoluyla teşvik edilmesi
 • Kalite Politikasının en az yılda bir kez gözden geçirilmesi ve çalışanlara ve üçüncü kişilere iletilmesini sağlamak
 • Şirket içi kuralların yanı sıra ilgili yasa ve düzenlemelere uymak

Core Elektronik'te ekip çalışması, bağlılık, işi sahiplenme ve her çalışanın desteği, kalite hedeflerimize ulaşmak için çok önemlidir. Bu bağlamda, gerekli liderliği, yönetimi ve kaynakları sürekli sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynaklari Politikası

İnsan kaynaklarında Core Elektronik olarak ana hedefimiz çalışanları tarafından tercih edilen bir KOBİ olmak ve uzun süreli çalışan memnuniyetini sağlamak ve arttırmaktır. Bu bağlamda ISO 26000:2010 'dan esinlenmekteyiz.

Çalışanlarımıza rahat, sağlıklı ve değer verilerek çalışabilecekleri bir ortam yaratmayı önceliklendiririz. Extra çalışma saatleri sağlıklı çalışma prensiplerini aşmaması amacıyla takip ve kontrol edilir, olası zorunlu mesai sebebiyle çıkan kazanç hakları kişilere ödenir.

Çalışanlarımıza anlayış ve güvene dayanan insani bir ortam yaratmayı gözetir, insani çalışma koşullarına aykırı olan her türlü durum ve davranışı engeller veya uyarırız. Çalışanlarımıza kendilerini geliştirme imkanı sunan bir anlayışla, proaktif ve yaratıcı olmayı, insiyatif almayı, yetkinliklerini ortaya çıkarmalarını destekleyeci bir şekilde bir ekip olarak çalışırız.

Çeşitliliği destekler, din, dil, ırk veya cinsiyet ayrımına imkan vermeyen bir bakış açısı ile hareket eder, karar veririz. Bunun en güzel örneği firmamızdaki kadın çalışan oranıdır. Mavi yakali ekibimizde çalışanlarımızın %80'inin kadın olması Türkiye'de ve hatta dünyada az bulunur bir durumdur.Çevre Politikası

Çevre Politikası

Doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik kavramlarını bilincinde olup benimseyen Core Elektronik, özellikle sanayi sektörünün çevreye olumsuz etkisini en aza indirme amacıyla çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

Bu nedenle hedefimiz;

 • Çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,
 • Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,
 • Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
 • Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,
 • Üretim prosesinde kirliliği en aza indirmek,
 • Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş ve çalışan sağlığının önemini tüm firma genelinde vurgulayan Core Elektronik, faaliyetlerinin tamamında iş ve çalışan sağlının korunmasını ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması sorumluluğumuzun gereği olarak;

 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı yaklaşımıyla hareket etmeyi
 • İş ortamının, iş güvenliği ve çalışan sağlığına uygun olmasını sağlamayı,
 • İSG yaklaşımının tüm firma genelinde oluşmasını sağlamak ve bunu eğitimlerle desteklemeyi,
 • Çalışanların da katılımı ile iş güvenliğini ve çalışan sağlığını tehdit edecek risklerin belirlenmesini sağlamayı ve gerekli tedbirleri almayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekliliğini sağlamak için gerekli güvenlik ekipmanların, sistemlerin ve teknolojilerin yatırımlarını yapmayı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmalara organizasyonun her kademesinin ve firmamızın paydaşlarının katılmasını sağlamayı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal zorunluluklara uymayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmaları sürdürülebilir kılmayı,

benimseyerek çalıştığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

İş Etiği Politikası

İş Etiği Politikası

Core Elektronik'te yasal düzenlemelere uygun çalışma anlayışının yanı sıra;

 • Şeffaf,
 • Adil,
 • Her daim hesap verebilir ve açık bir yönetim ve çalışma şekli benimsenmektedir.

Her türlü karar, etik davranış ve etik iş yapma anlayışına dayalı olarak alınır.

Emre SARI
Firma Kurucusu ve CEO

Referanslar